EN
 

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija

12.09.2018

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA) ir nozares uzņēmumu asociācija. www.bleea.lv

Lafivents SIA ir apstiprināta par biedrības LEEA juridisko biedru, sākot ar 12.09.2018.

 

LEEA darbības mērķi ir apvienot savus biedrus, lai: veicinātu vispusīgu Latvijas elektroenerģētikas un energobūvniecības attīstību saskaņā ar jaunākajiem pasaules standartiem un vienotu tehnisko politiku; nodrošinātu savu biedru sekmīgu darbību elektroenerģētikas un energobūvniecības nozares darba tirgū un aizsargātu viņu materiālās un morālās intereses; veicinātu nozares speciālistu profesionālo prasmju apguvi un profesionālo kompetenču uzraudzību, izmantojot akreditēto personāla sertifikācijas institūciju; aizsargātu LEEA biedrus pret negodīgu konkurenci, popularizētu LEEA biedru darbu un celtu tā prestižu.

 

LEEA galvenie darbības pamatvirzieni:

1. Latvijas Republikas (LR) elektroenerģētikas un energobūvniecības nozares likumdošanas jautājumu sakārtošana, sagatavojot ekspertu slēdzienus par nepieciešamajām izmaiņām un papildinājumiem, ar nolūku veicināt uzņēmējdarbību.

2. Latvijas Elektrotehnikas komisijas (LEK) izstrādāto Noteikumu un Standartu elektroenerģētikā un energobūvniecībā izvērtēšana un nepieciešamības gadījumā to pilnveidošana, lai tos varētu apstiprināt MK noteiktajā kārtībā, obligātai pielietošanai un lai tos varētu lietot elektroenerģētikas un energobūvniecības uzņēmumos visā Latvijas teritorijā.

3. Personāla sertifikācijas un apmācību programmu (kursu) organizēšana, lai celtu personāla kvalifikāciju elektroenerģētikas un energobūvniecības nozarē.

4. Eiropas Savienības struktūrfondu efektīvāka piesaiste, lai veicinātu un attīstītu uzņēmējdarbību elektroenerģētikas un energobūvniecības nozarē.

5. Veicināt atjaunojamo energoresursu koordinētu izmantošanu elektroenerģijas ražošanai, nodrošinot to adekvātu rezervēšanu režīmos, kuros to izmantošana nav iespējama, piemēram, vēja ģeneratori bezvēja apstākļos utt.

6. Semināru un konkursu organizēšana elektroenerģētikas un energobūvniecības nozarē, lai risinātu aktuālās problēmas.

7. Profesionālās izglītības problēmu risināšana elektroenerģētikas un energobūvniecības nozarē, t.sk. tehniķu un inženieru sagatavošanā.

8. Reģionālo (teritoriālo) sanāksmju organizēšana nozares speciālistiem par juridisko biedru aktuālām problēmām reģionā, kas prasa noteiktus, steidzamus risinājumus.

9. Sadarbība ar žurnālu „Enerģija un Pasaule” (E&P), lai ar tā palīdzību aktualizētu un risinātu problēmas elektroenerģētikā un energobūvniecībā.

10. Pārstāvēt un aizsargāt savu biedru intereses visās Latvijas valsts un pašvaldību institūcijās.

11. Pārstāvēt un aizsargāt savu biedru profesionālās intereses elektroenerģētikas un energobūvniecības jomā.

12. Veidot darba devēja un darba ņēmēja attiecības, pamatojoties uz sociālās partnerības un sociālā dialoga principiem.

13. Veikt zinātniskus pētījumus, saistītus ar elektroenerģētiku un organizēt zinātniski tehniskus pasākumus (semināri, konferences, izstādes u.tml.); ņemt līdzdalību jaunu tehnoloģiju un iekārtu izstrādē to ieviešanā un popularizēšanā.

14. Organizēt elektroenerģētikas un energobūvniecības nozares tirgus izpēti un izstrādāt ieteikumus savu biedru efektīvai darbībai šajā tirgū.

15. Izveidot un ieviest praksē vienotu un ar starptautiskajiem terminoloģijas standartiem koordinētu elektrotehnikas un elektroenerģētikas terminu sistēmu.

 

Savu biedru interešu aizstāvībai LEEA aktīvi līdzdarbojas Pasaules Enerģijas Padomes Latvijas nodibinātā komitejā, Latvijas Darba devēju konfederācijā (LDDK) un ņem dalību kā biedrs Eiropas struktūrā EURELECTRIC.